Integrale aanpak

VERKENNING ALS FUNDAMENT


In de verkenningsfase analyseren wij kritisch de branchespecifieke aspecten, de locatie en uw wensen. De uitkomst van deze analyse leggen wij gezamenlijk vast in een programma van eisen, waarin ook het tijdstraject, het kwaliteitsniveau en de budgetten worden benoemd.

Dit vormt het fundament, zowel onder het ontwerp als onder de realisatiefase. Na vaststelling van het programma worden diverse procedures door ons voorbereid. Door onze ervaring zijn wij in staat om alle handelingen en procedures efficiënt te regisseren en onnodige vertragingen te voorkomen.


OPTIMALISATIE


Het programma van eisen vertalen we naar een ruimtelijk ontwerp. Die vertaling gaat verder dan het bepalen van vorm, kleur en materialen. Wij adviseren namelijk ook over minder tastbare factoren, zoals technische inrichting, logistieke aspecten, bouwkostencalculatie, milieueisen en brandveiligheid.

We hebben de kennis in huis om vroegtijdig risico’s te herkennen en af te dekken, waarbij de focus ligt op doelmatige kostenbenadering, efficiëntie in realisatie en optimale exploitatie. In de afwegingen kiezen we niet de makkelijkste maar juist de beste oplossing. Ook een zorgvuldige afweging i.r.t.


VOORWAARDEN SCHEPPEN


In de fase voor de bouw, schrijven we bestekken en sluiten we contracten af.

Ons streven is een open planproces, waarbij wij in bouwteamverband samenwerken aan het optimale resultaat. U bepaalt uw eigen inbreng tijdens het proces. Wij contracteren de samenwerkingspartners en zijn risicodragend tot aan de eindstreep.